Skur- & havnereglement

 1. Skur- & havnesjef er styrets representant med særlig ansvar for havnen.
 2. Medlemmer kan så langt forholdene tillater det få plass i havnen for båter som er opptatt i foreningens register. Som eier av båt i fartøyregisteret kan kun et medlem oppføres. (Ref. lover §13).
 3. Ansøkning om havneplass sendes administrasjonen hvert ½ år, og innen den av Styret fastsatte frist. Ved første gangs ansøkning skal forsikringsbevis for båten fremlegges.
 4. Båteiere som får plass i havnen er forpliktet til å følgen KNS’ flaggreglement.
 5. Båteiere skal rette seg etter foreningens havnebestemmelser, og kan ikke uten driftssjefens tillatelse overdra sin plass til andre.
  Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet fra BS sitt anlegg, slik som utleie eller salg, uten egen avtale med Bergens Seilforening. Dersom reglementet ikke etterfølges, kan styret ekskludere vedkommende medlem.
  Tildeling av plass i havnen blir gjort slik som det til enhver tid er mest hensiktsmessig, for å kunne utnytte havnen best mulig.
 6. I havneleien betales de til enhver tid fastsatte avgifter. Havneleien betales forskuddsvis. Hvis den ikke er betalt innen 14 dager etter båteieren har fått melding om at han er tildelt båtplass, kan havnesjefen disponere plassen på annen måte. Vedkommende båteier skal i så fall varsles på forhånd.
 7. Foreningen holder moringer, bøyer og kaianlegg  og sørger for vedlikehold av disse. Foreningen påtar seg ikke ansvar for skader eller konsekvenser som kan oppstå ved brudd på fortøyningsgods hva enten skaden skyldes at ens egen båt er kommet i drift eller at en annen båt har slitt seg og forårsaket skade, eller skaden skyldes andre hendelser som brudd på fortøyningsgodset kan medføre.
 8. Båter som ligger i bås skal ha stramme fortøyninger med strekkavlastere for nå unngå unødvendig slitasje på bryggemateriellet. Baugen, inkl anker og pulpit skal ikke stikke inn over bryggen. Båter lenger enn utligger skal ha minst 1 akterfortøyning, 1 baufortøyning og 2 spring på vær side i vinterhalvår. Andre båter skal ha minst 1 akterfortøyning, 1 baufortøyning og 1 spring. Ved mangelfull fortøyning kan BS foreta sikring av båt på båteiers regning og risiko.
 9. Båter som har fått tildelt plass i bås kan fritt oppbevare 1 stk jolle på en slik måte at den ikke er til sjenanse for andre, dvs liggende på dekk, hengende på hekken, fortøyd langs skutesiden i enden av utrigger eller liggende i båsen. Joller skal ikke ligge på bryggen eller ligge fortøyd på hekken slik at de reduserer manøvreringsrom for andre båter. Joller kan også etter søknad plasseres i egne stativ på land.
 10. Når båten forlates skal den være sjømannsmessig skværet opp. Alle fall skal være strammet opp slik at de ikke lager støy mot masten, og seil, seiltrekk, presenninger og annet utstyr skal være beslått på en slik måte at de ikke kan løsne eller lage støy i sterk vind.
 11. Båteiere som har sin båt fortøyd skal til enhver tid se til at båsen er fri for tang og grønske, og om vinteren skal utriggere og tilgrensende flytebrygge holdes fri for snø.
 12. All bruk av Foreningens utstyr som riggekran, oppsettingskran m.v. skjer på båteierens eget ansvar og risiko, selv om Foreningens funksjonærer er med på arbeidet.
 13. Foreningen holder ikke medlemmenes båter eller oppbevart eiendeler forsikret og overtar intet ansvar for disse verken ombord eller i land.
 14. Båter med motor skal i havneområdet ikke gå med større fart enn 4 knop. Hvis båten fremdeles setter opp sjø, skal farten settes ned til den oppsatte sjø ikke er til skade for de båter som ligger fortøyd. All unødig bruk av joller med påhengsmotor er forbudt. Seiling eller gang med motorbåt i havneområdet må bare skje i den grad det er nødvendig for inn- og utfart.
 15. Det er forbudt å kaste/dumpe avfall av enhver art i havneområdet og lense bunnvann med olje. Overtredelse kan føre til bortvisning fra havnen.
 16. For skyldig havneleie eller for skade som voldes hefter båten med alt dens inventar ombord eller i land som håndgitt pant.
 17. Styret har rett til å forandre dette reglement, men forandringer som vedkommer båteierens plikter skal ikke gjøres i tiden 15. april til 15. september.
 18. Styret kan i ekstraordinære tilfeller fravike disse bestemmelsene.

Revidert desember 2017.

 1. Skur- & havnesjefen er styrets representant med særlig ansvar for båtskur og slipp.
 1. Ansøkning om vinteropplag må innsendes skriftlig til kontoret hvert år innen fastsatt frist. Leien som fastsettes av foreningen baseres på båtens største lengde x største bredde. Leien inkluderer opp- og utsetting, opplag av rundholt samt 1 kutterjolle. Av- og pårigging er ikke inkludert i leien. Leien betales forskuddsvis. Leieforholdet gjelder kun for ½ år. For båter som står inne i sommersesongen kan leieforholdet gjøres avhengig av utvist fremdrift.
 1. Det er en prioritert rekkefølge for tildeling av plasser i skur:
  1. Seilbåter i tre
  2. Seilbåter i plast
  3. Motorbåt i tre
  4. Motorbåt i plast
 1. Inn og utsetting og opplag av båtene er for eiers egen risiko. Skader påført båtene under inn- og utsetting og under opplag, inkludert totaltap, er foreningen, dens ansatte og tillitsmenn uvedkommende. Dette gjelder også skader som påføres båtene av foreningens ansatte og tillitsmenn, selv om det foreligger uaktsomhet. Foreningen, dens ansatte og tillitsmenn fraskriver seg også ansvar for skade på person. Utsetting kan ikke finne sted før leien er betalt, og eventuell flytting av båter av denne grunn må betales av eieren. For skyldig leie eller skade som forvoldes, hefter båten med alt dens inventar som håndgitt pant.
 1. Alt arbeid med inn-og utsetting og flytting av båtene utføres under ledelse av driftssjefen. Plassering av båten i skuret samt rekkefølgen for inn- og utsetting og andre spørsmål i forbindelse med opplag avgjøres av driftssjefen i samråd med skur- & havnesjefen.
 1. Det er ikke tillatt for andre enn driftssjefen eller den han bemyndiger å behandle anleggets maskinelle utstyr (slippspill, forhalingsspill osv.).
 1. De båter som ikke er klar til sjøsetting etter oppsatt plan kan bli flyttet for eiers regning og risiko. Hvis plassforholdene ikke tillater flytting av en uferdig båt, kan den sjøsettes.
 1. Ved innsetting om høsten må eiere av båter med motor – løs eller fast – påse at drivstofftankene er tømt. Løse drivstoffkanner skal fjernes fra båtene og bringes vekk fra skur og havn. Eiere av båter med propananlegg eller lignende brannfarlige anlegg, skal ved innsetting om høsten ta ut gassbeholderne og fjerne disse fra skur og havn. Det er forbudt å oppbevare kanner med drivstoff i kammersene.
 1. Det er ikke lov å gå ombord i andres båter uten eiers samtykke.
 1. Det er ikke tillatt å henge seil, utstyr eller lignende over stålstagene i takkonstruksjonene.
 1. Røking i båtskuret er ikke tillatt. Medlemmene anmodes om å vise den største forsiktighet ved bruk av blåselamper og andre brannfarlige redskaper. Brannfarlig avfall etc. skal kastes i egen container, merket ”Brannfarlig avfall” utenfor båtskuret.
 1. Det er anbrakt brannslukningsapparater i båtskuret ved hver av dørene, samt ved slippspillet. Også i masteskuret er der brannslukningsapparat.
 1. Elektrisk håndverktøy kan brukes med uttak av strøm fra veggkontaktene. Lampekontakter i takkonstruksjonen må ikke benyttes av medlemmene. Varmeovner må ikke benyttes uten etter avtale med driftssjefen.
 1. Ved puss av båter skal medlemmene ta tilbørlig hensyn til nabobåtene. Sliping og støvende arbeid må ikke finne sted på fastsatte lakkedager. Det er Søndagog Onsdag som er lakkedager. Sliping og lakking av rundholt i masteskuret kan kun utføres etter nærmere avtale med driftssjefen.
 1. Medlemmene skal selv sørge for at det ryddes rundt hver båt, og før sjøsetting skal malingsbokser og avfall fjernes.
 1. I sommerhalvåret kan den østlige delen av båtskuret benyttes til parkering. Parkering må kun skje slik at ikke andre biler blir stengt. Foreningen er uten ansvar for parkerte biler. Plassen foran skurets nordside (ved riggekaien) er kun til av- og pålessing og det er forbudt å bruke den til parkeringsplass, likeså parkering på kai langs Hjellestadveien ( Teiglandkaien).
 1. Båteiere som ikke retter seg etter reglementet kan ilegges tilleggsgebyr.
 1. Båter, utstyr og lignende som hensettes på foreningens område uten avtale, kan bli fjernet for eiers regning.
 1. Styret kan i ekstraordinære tilfeller fravike disse bestemmelsene.

 

Revidert november 2011.

Bruk av strømanlegget i Bergens Seilforening følger forskrift «NEK 400-7-709,  709.55.01 Stikkontakter, 709.55.01.02».

I tillegg gjelder BS egne føringer:

Generelt:

 • Hvis du ikke har en skilletransformator om bord for å skille det elektriske systemet om bord i ditt fartøy fra landsystemet,  kan en elektrolytisk korrosjon  ødelegge fartøyet ditt eller fartøy i nærheten,
 • Forsyningsspenningen på denne  marinaen   er  230V  50 Hz  2,  forsynt  over  stikkontakter  i samsvar  med NEK EN 60309-2.
 • Det skal tas forholdsregler for å hindre at den bevegelige tilknytningsledningen faller i vannet ved fra kobling. Dersom  tilknytningsledningen faller  i vannet,  må  den  kontrolleres  av  en fagmann da den kan være farlig  å benytte  etterpå.
 • Bare en fleksibel tilknytningsledning skal tilkobles  en
 • Bare ett fartøy kan tilkobles en
 • Den fleksible   tilknytningsledningen  skal  være   i  en  lengde   uten  skjøter/skjøtesett,   og koblingskontaktene skal være i god stand.
 • Fuktighet, støv eller salt i inntaket  på fartøyet  kan utgjøre  en  Undersøk  inntaket,  og gjør det rent og tørk det, hvis nødvendig, før det tilkobles  til marinaens forsyningssystem.
 • Det er farlig for ikke-sakkyndige personer å forsøke  å reparere  eller endre på det elektriske    Ta kontakt  med ansvarlig for marinaen  hvis det oppstår  vanskeligheter.

 

Ved ankomst:

 • Koble fra alt forbrukerutstyr ombord.
 • Undersøk tilkoblingsledningen og skjøtekontaktene for å forsikre  deg om at de er uskadd og i god stand.
 • Tilknytt den fleksible ledningen  først til inntaket  ombord og deretter  til stikkontakten på land.
 • Forsikre deg om at tilknytningskabelen er plassert  slik at den ikke vil bli ødelagt  og ikke vil medføre  fare for andre personer

Ved avreise:

 • Koble fra alt forbrukerutstyr ombord.
 • Trekk ut pluggen  av stikkontakten på  land  først  og deretter  skjøtekontakten fra  inntaket
 • Sett på lokket på inntaket  ombord  for å forhindre  inntrengning av vann.
 • Kveil opp tilkoblingsledningen og forviss deg om at plugg og koblingskontaktene er rene og tørre, og plasser  tilkoblingsledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt.

Forskrift:

Stikkontakter skal være plassert så nær som mulig til fortøyningsplassene som skal forsynes. De skal være montert i fordelingstavlen eller i egne kapslinger.

Veiledning: Stikkontakt som forsyner lystfartøy og småbåter på moloer, pirer, flytebrygger og lignende skal plasseres slik at man unngår vannsprut fra sjø og vannslanger. Stikkontakter med kapslingsgrad IP44 kan normalt benyttes. Ved plassering på brygger og lignende som er utsatt for slik vannsprut, bør tilleggsbeskyttelse benyttes.

 • En stikkontakt skal forsyne bare ett lystfartøy.
 • I tabell 709A fremgår det at stikkontakter skal være i henhold til NEK EN60309-2. (Industristikkontakter).
 • Maksimum 4 stikkontakter kan være plassert sammen i en kapsling.
 • Stikkontakter skal beskyttes individuelt, av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30mA.
 • Hver stikkontakt skal individuelt være beskyttet av et overstrømsvern i samsvar med kravene i NEK 400-4-43.
 • For å unngå farer knyttet til lange skjøteledninger, skal det ikke være mer enn 10 m fra stikkontakt til fortøyningsplassen som skal forsynes.
 • Det er kun tillat med CU kabel i marinaanlegg.
 • Forholdsregler må taes, for å hindre at tilførselsledninger faller i vannet.
 • Bare en fleksibel tilknytningsledning skal tilkoblesstikkontakten.
 • Den fleksible tilknytningsledningen skal være i en lengde, uten skjøter / skjøtesett.
 • Sørg for at strøminntaket til båten er tørt og rent, før strømtilkobles.