Lover for Bergens Seilforening

Lover for Bergens Seilforening

 

Bergens Seilforening . Org,Nr. 871 454 752 er stiftet: 12. juli 1872.

LOVNORM FOR IDRETTSLAG
Vedtatt av Idrettsstyret 131223 med ikrafttredelse 010124.

 

Foreningens lover er delt i 2 – to – deler:

Del 1: Er bestemmelser som følger NIFs lovnorm, sist endret 10. mars 2021.

Del 2: Er særskilte bestemmelser for Foreningen. Disse vedtas av årsmøtet, sist endret 10.mars 2021

Del 1:

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på de verdier som er vedtatt av Idrettstinget.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer
(2) Foreningen er medlem av Norges Seilforbund.]. For regler om idrettslagets plikt til å være
medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestland Idrettskrets og er tilsluttet Bergen
Idrettsråd.
(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).(5) For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk
og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3 Medlemmer

(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder
NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.
(2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og
organisasjonsregister, gjelder forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister,
jf. NIFs lov § 10-5.

§ 4 Kjønnsfordeling

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4. For idrettslag med omsetning og
medlemstall under terskel fastsatt av Idrettsstyret er det tilstrekkelig at begge kjønn er
representert i styrer, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøter/ting i overordnet
organisasjonsledd.

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

§ 6 Inhabilitet

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§ 9 Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.
For idrettslag med omsetning og medlemstall under terskel fastsatt av Idrettsstyret, er det
ikke krav om underslagsforsikring.

§ 10 Årsmøtet og årsmøtevalgte organer

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned.
(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov
§§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.
(3) Årsmøtets oppgaver:
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge dirigent(er)
3. Velge protokollfører(e)
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne forretningsorden
6. Godkjenne innkallingen
7. Godkjenne saklisten
8. Behandle idrettslagets årsberetning
9. Behandle
a. idrettslagets regnskap
b. styrets økonomiske beretning
c. ev. beretning fra kontrollutvalget
d. ev. beretning fra engasjert revisor
10. Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent sakliste
11. Fastsette
a. medlemskontingent på minst kr 50
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
12. Vedta idrettslagets budsjett
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
14. Velge:
a. Styre med leder, nestleder og 4 styremedlemmer og 2 varamedlem[mer]
b. Kontrollutvalg med leder og 2 medlem mer og ett varamedlem.
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
d. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og ett varamedlem.
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

15. Beslutte at det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges
1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn
én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som
ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav
om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller
som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så
omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som
har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

(4) For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.
(5) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. [

§ 11 Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.
(2) Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan
kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.
(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under
styret. Styret skal sørge for:
– at idrettslagets formål ivaretas
– forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
– at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og
vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
– registrere opplysninger iht. § 3 (2)
– at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget
organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
– at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer
barneidrett
(4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående
oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.
(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd
dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer
forlanger det.

§ 12 Grupper

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes, eventuelt delegere dette til styret.
(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende for idrettslag med omsetning og
medlemstall over terskel fastsatt av Idrettsstyret:
a. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på
årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
b. Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og
aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle
innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.
c. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet eller
av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
d. Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av
årsmøtet eller styret.

(3) Gruppestyrer eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte
forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret eller årsmøtet, og innenfor de rammer som
er fastsatt av styret eller årsmøtet.

§ 13 Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

§ 14 Oppløsning, utmelding mv.

(1) Idrettslaget kan vedta oppløsning:
a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder
senere.
En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler
idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag
om oppløsning.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak
om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i
tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.
(2) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.

 

Del 2

Særskilte bestemmelser.
Dersom det er strid mellom regler i Del 1 og Del 2 skal Del 1 gjelde.

§ 1   Hederstegn

Styret kan utdele Hederstegn til medlemmer som gjennom lengre tid har medvirket til
Foreningens fremgang.

§ 2   Æresmedlem

Årsmøtet kan utnevne et medlem til Æresmedlem.
Styret eller minst 10 medlemmer kan for det ordinære årsmøtet foreslå for opptagelse av
Æresmedlem, den som i særlig rad og over lang tid har medvirket til Foreningens fremgang.
Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent.

§3 Merker og effekter.

Foreningens standard er mørk blå med 6 hvite stjerner i ring og 1 stjerne i midten og kan føres
av båt som er opptatt  i Foreningens register.
Foreningens emblem er ovalt, mørk blå bunn med forgylt B.S. over et anker, 7 stjerner i rekke
langs øvre kant og 2 kryssende ekeblad nederst.
Foreningens merker er som Foreningens standard i blå emalje, 7 gylne stjerner og gyllen kant.
Foreningens Hederstegn er foreningens merke festet på en gyllen ekekrans.

§ 4   De Eldres Råd.

De Eldres Råd består av tidligere styreledere og nestledere. Når det er ønskelig kan Rådet
suppleres med andre medlemmer av Foreningen. Det maksimale antall medlemmer i Rådet må
ikke overstige 12.
De sist avgåtte styreledere og nestledere har fortrinnsrett til å ta sete i Rådet.
Rådet innkalles av styret og skal bistå styret med råd i de spørsmål som blir stillet Rådet.

§ 5   Fartøyregister.

Foreningen fører et fartøyregister over medlemmenes båter. Som eier kan kun et medlem
oppføres.
Kun båter oppført i fartøyregister kan benytte Foreningens anlegg. Styret kan i særlige tilfeller
fravike dette.