Bergens Seilforening Årsregnskap og Revisjonsberetning for 2012

approvedFra og med 2012 ble Bergens Seilforening  regnskapspliktig etter regnskapsloven og underlagt autorisert revisjon.  Overgangen fra forenings regnskap til regnskap etter regnskapsloven medførte at på siste  generalforsamling var det ikke fremlagt regnskap med revisorerklæring, bl.a. pga. at arbeidet med omleggingen var mer krevende enn først antatt. Regnskapet som ble presentert på generalforsamlingen var derfor et foreløpig regnskap.

Generalforsamlingen 2013 gav på denne bakgrunn fullmakt til Økonomiutvalget (Leif Holst (leder), Birger Grevstad jr. og Jan Hjellestad) å eventuelt godkjenne det endelige årsregnskapet og revisjonsberetningen på vegne av generalforsamlingen. Økonomiutvalget godkjente ovennevnte i mai måned. Regnskapet fremstår med et høyere resultat og egenkapital enn det fremlagte foreløpige regnskapet. Årsaken til dette er i hovedsak at det er benyttet andre periodiseringsprinsipper for havneleie (vinterleien) enn i det foreløpige regnskapet. Dette gjør at i overgangsåret blir resultatet bedre, mens realitetsendringene fra det foreløpige regnskapet er små. Videre er tidligere  avsetninger/fond vedtatt av generalforsamlingen nå definert som en del av egenkapitalen.

Til medlemmenes orientering vedlegges  årsregnskapet og revsjonsberetningen.

årsregnskap 2012

revisjonsberetning2012

accounts