Lover for Bergens Seilforening

Vedtatt den 12. juli 1872 med senere endringer, senest den 16. mars 2016.

Godkjent av Norges Idrettsforbund ved Hordaland idrettskrets den 12. august 2016.

§ 1 Navn og Formål

Bergens Seilforening er stiftet 12. juli 1872 og har som formål å virke for en sunn utvikling av seilsporten og å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2 Organisasjon

Foreningen er medlem av NIF gjennom Hordaland Idrettskrets og av Norges Seilforbund.
Foreningen hører hjemme i Bergen kommune og er medlem av Idrettsrådet i Bergen.
Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer som ikke hefter for Foreningens forpliktelser.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder Foreningen uavhengig av hva som står i Foreningens egen lov.

§ 3 Medlemmer
Som medlem av Foreningen kan styret oppta enhver som aksepterer Foreningens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser. Ansøkning om medlemskap må være skriftlig. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt Foreningens lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i Foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første medlemskontingent er betalt.
Styret kan utdele Hederstegn til medlemmer som gjennom lengre tid har medvirket til Foreningens fremgang.
Styret eller minst 10 medlemmer kan for den ordinære generalforsamling foreslå til opptagelse av Æresmedlem den som i lengre tid i særlig grad har medvirket til Foreningens fremgang.
Foreningen plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingent fastsettes hvert år av generalforsamlingen og betales forskuddsvis.
Styret har anledning til å sette ned eller frafalle medlemskontingent ved sykdom, militærtjeneste eller av andre lignende grunner.
Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent.
For livsvarig medlemskap skal det betales en engangsavgift som tilsvarer 15 ganger den gjeldende medlemskontingent for seniormedlemskap.
Styret fastsetter startkontingent for regattaer, skur- og havneleier og andre avgifter.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må medlemmet være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-5.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i Foreningen og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i Foreningen. Utøver med kontrakt og medlemskap i Foreningen kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Medlemmer som skylder medlemskontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.
Medlem som skylder medlemskontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem av Foreningen. Hvis medlem ved forfall skylder 2 års medlemskontingent skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra Foreningens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig medlemskontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Foreningens tillitsvalgte gjelder:
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.
Styret fastsetter eventuelle refusjoner og godtgjørelser.

§ 7 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8 Inhabilitet
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende
linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et
selskap som er part i saken.

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgtes eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.
Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
Reglene om inhabilitet gjelder ikke på Foreningens generalforsamling.

§ 9 Straffesaker – suspensjon og eksklusjon
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 10 Ordinær generalforsamling
Foreningens øverste organ er generalforsamlingen som holdes hvert år innen 31. mars.
Generalforsamlingen innkalles skriftlig av styret med minst 2 måneds varsel direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Foreningens internettside. Forslag som skal behandles av generalforsamlingen må være sendt til styret senest 1 måned før generalforsamlingen. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen.
Alle Foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at generalforsamlingen kun er åpen for medlemmer.
Lovlig innkalt generalforsamling er vedtaksfør dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom generalforsamlingen ikke er vedtaksfør kan det innkalles til generalforsamlingen på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.
På generalforsamlingen kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på generalforsamlingen vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

§ 11 Ledelse av generalforsamlingen
Styrets leder eller et av de øvrige styremedlemmene leder generalforsamlingen til det er valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Foreningen.

§ 12 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle Foreningens årsberetning pr. 31.12. foregående år, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger.
5. Behandle Foreningens reviderte regnskap pr. 31.12. foregående år.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingenter.
8. Vedta Foreningens budsjett.
9. Bestemme Foreningens organisasjon.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) Øvrige valg i henhold til organisasjonsplan vedtatt av generalforsamlingen.
d) Kontrollkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.
e) Representanter med varamenn til ting og møter i de organisasjoner som Foreningen er
tilsluttet.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste generalforsamling,
jfr. § 16.
11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Foreningens regnskap.

Leder, nestleder, og varamedlemmene velges for 1 år, styremedlemmene for 2 år.
Leder, nestleder og medlemmene til valgkomiteen velges ved særskilt valg. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslag er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

§ 13 Stemmegivning på generalforsamlingen
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene ansees som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5,

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret på samme måte som for ordinær generalforsamling med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på Foreningens generalforsamling.
b) Vedtak av styret.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av Foreningens stemmeberettigede medlemmer.
d) Krav etter vedtak i NIF eller Idrettskretsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling til generalforsamling. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 15 Styret
Foreningen ledes og forpliktes av styret, som er Foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret forestår den alminnelige forvaltning av Foreningens anliggender som ikke er tillagt Generalforsamlingen etter disse lover eller etter NIFs lover.

Styret skal:
1. Iverksette generalforsamlingens og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
bestemmelser.
2. Påse at Foreningens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
vedtak som er fattet på generalforsamling/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret
skal videre påse at Foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
3. Oppnevne etter behov komiteer, avdelinger, utvalg og personer for spesielle oppgaver og
utarbeide instruks for deres arbeid.
4. Ansette og avskjedige arbeidshjelp og fastsette deres lønninger.
5. Representere Foreningen utad.

For salg av fast eiendom kreves alltid generalforsamlingens samtykke.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styremøtene ledes av lederen eller i dennes fravær av nestlederen. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 16 Valgkomité, grupper og avdelinger
Foreningen skal ha en valgkomite som velges på fritt grunnlag av generalforsamlingen, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges av generalforsamlingen.
Foreningen kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Foreningens generalforsamling bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Foreningens organisasjonsplan, jfr, § 12 pkt 9.
For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele Foreningen, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere Foreningen utad uten styrets godkjennelse.

§ 17 Lovforandringer
Lovforandringer kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovforandringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.
§ 21 kan ikke endres.
Lovforandringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for Foreningen, trer i kraft umiddelbart.

§ 18 Fartøyregister
Foreningen fører et fartøyregister over medlemmenes båter. Som eier kan kun et medlem oppføres. Kun båter registrert i fartøyregisteret kan benytte foreningens anlegg. Styret kan i særlige tilfeller fravike dette.

§ 19 De Eldres Råd
De Eldres Råd består av tidligere styreledere og nestledere. Når det finnes ønskelig kan rådet suppleres med andre Foreningsmedlemmer. Det maksimale antall medlemmer i rådet må ikke overskride 12. De sist avgåtte styreledere og nestledere har fortrinnsrett til å ta sete i rådet.
Rådet innkalles av styret og skal bistå styret med råd i de spørsmål som blir forelagt Rådet.

§ 20 Merker og effekter
Foreningens standard er mørk blå med 6 hvite stjerner i ring og 1 stjerne i midten og kan føres av båt som er opptatt i Foreningens register.
Foreningens emblem er ovalt, mørk blå bunn med forgylt B.S. over et anker, 7 stjerner i rekke langs øvre kant og 2 kryssende ekeblad nederst.
Foreningens merke er som Foreningens standard i blå emalje, 7 gylne stjerner og gyllen kant.
Foreningens Hederstegn er Foreningens merke festet på gyllen ekekrans.

§ 21 Oppløsning
Oppløsning av Foreningen kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av Foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 17.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av Foreningen tilfaller Foreningens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.
Ved konkurs ansees Foreningen som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.
Ved oppløsning sendes Foreningens arkiv til Idrettskretsen.

Vedlegg:
NIFs lover