B&G by night #transittombbr #bstshorecrew #bergensseilforening #kappseiling #addresstuborghavn #bandg